ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc Velice moc 46% Strašně moc Strašně moc 36% Nemnoho Nemnoho 8% Vůbec Vůbec 9%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení


1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serverech www.hrackyeuro.cz (dále také „virtuální obchod“) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

2. Vámi požadované zboží si můžete vybrat z nabídky našeho virtuálního obchodu, kterou naleznete v sekci „HRAČKY“. Kliknutím na ikonu „JAK NAKUPOVAT“ dostanete podrobné informace o postupu, který je nutno zachovat v případě, že chcete v našem virtuálním obchodě nakupovat.

3. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno svým výrobním číslem a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání (čl. II odst. 1 obchodních podmínek). Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.

4. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na email uvedený v objednávce kupujícím. Objednávka je provozovatelem archivována po dobu 24 měsíců a je po tuto dobu pro kupujícího přístupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce. V sekci „info“ se kupující rovněž dozví, jak opravit zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

5. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod (dále také „prodávající“) formou elektronické pošty na vámi v objednávce uvedenou emailovou adresu potvrdí, že eviduje vaší objednávku. Potvrzení vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, informaceo službách po prodeji a zárukách.

6. Zboží je zásadně dodáváno dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do čtyř pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co se na skladě objeví. O tom musí být kupující bezodkladně informován. Dojde-li k uzavření smlouvy v měsících listopad nebo prosinec, činí lhůta k předání držiteli poštovní licence sedm pracovních dní.

7. Provozovatel virtuálního obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí. 




II. Dodání zboží a platební podmínky



1. Zboží je dodáváno dobírkou prostřednictvím přepravní firmy DPD nebo Českou poštou, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce.  Balné neúčtujeme. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify příslušného držitele poštovní licence a v případě České republiky činí 121,- Kč a pro Slovenskou republiku 242,- Kč a poplatek za převod cízí měny do banky ve výši 100.- Kč. Při odesílání zásilek do zahraničí je požadována platba předem.

V případě objednávky zboží, jehož celková kupní cena bude vyšší než 3.000,- Kč, poštovné v ČR neúčtujeme.



III. Odstoupení od smlouvy



1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vraceno, kupující tak činí v originálním a bezvadném obalu.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek.

4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. To platí i v případě předání zboží dle čl. I bodu 7 těchto obchodních podmínek.

5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formou.




IV. Odpovědnost za vady




1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Záruční doba je 24 měsíců





V. Provozovatel




1. Provozovatelem virtuálního obchodu je Ing. Josef Müller, Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 125 66 730 DIČ: CZ510313305

NTY0MTU